MKHR BİRİMİN GÖREVLERİ

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

 • Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmeti yürütmek,

 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

 • Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

MUHASEBE YETKİLİSİ

 • Gelir ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi veya gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütmek,

 • Muhasebe Yetkilisi bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmak,

 • Gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine vermek,

 • Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek,

 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek.

 

TAŞINIR KONSİLİDE GÖREVLİSİ

 • Üniversitemizin 26 Harcama biriminin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddelerinde taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, devredilmesi, mal yönetim hesabının verilmesi için gerekli tüm belgelerini hazırlayıp Harcama Yetkililerine ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine göndermek,

 • Mezuniyet törenin de Öğretim Üyelerine ve Mezun Öğrencilere cübbe ve kep teslim etmek ve teslim almak,

 • Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 9 uncu fıkrası gereği Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini hazırlayıp birer nüshasını T.C. Maliye Bakanlığına ve T.C. Sayıştay Başkanlığına göndermek.